E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
a žiakov so zdravotným postihnutím
Ministerstvo školstva SR
( testovacia verzia elektronického formulára )

Informácie o projekte
1. Názov projektu
2. Zameranie projektu
3.a

Stručná charakteristika súčasného stavu

v oblasti, ktorá je predmetom navrhovaného projektu
(max. 350 slov, uviesť počet počítačov využívaných výlučne pre žiakov, počet žiakov, počet počítačov využívaných výlučne učiteľmi, počet učiteľov, počet učiteľov s príslušnými IKT kompetenciami )
3.b Počet žiakov zdravotne postihnutých:
Uveďte iba jednu číselnú hodnotu.
3.c Počet žiakov v hmotnej núdzi:
Uveďte iba jednu číselnú hodnotu.
3.d

Vyberte si typ projektu:



3.e

Počet žiakov

3.f

Počet počítačov výlučne pre žiakov

4. Ciele, ktoré sa majú predkladaným projektom dosiahnuť
5. Popis projektu
(max. 500 slov)
6. Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia projektu
7. Časový harmonogram realizácie projektu
Rozpočet
8.
Rozpočet projektu :

Zdroj

Predpokladané
príjmy

Predpokladané výdavky

Spolu

z toho

Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

z toho

Mzdy

Poistné

Tovary a služby

Požadovaná dotácia MŠ SR
Zriaďovateľ
Vlastné zdroje realizátora projektu
Iné zdroje (napr. dary)
Spolu

Neoddeliteľnou prílohou rozpočtu je komentár k jednotlivým položkám príjmovej a výdavkovej časti.
Informácie o realizátorovi projektu
9. Druh školy

10. Región zriaďovateľa







11. Zriaďovateľ
12. Názov školy
13. Adresa
14. Mesto
15. PSČ
16. Titul Meno Priezvisko
osoby zodpovednej za realizáciu projektu
17. Tel. číslo
s predvoľbou
18. Fax
s predvoľbou
19. Email
20. WWW stránka školy
ak existuje
21. Dátum:
Kliknutím na nasledujúce tlačidlo odošlete vyplnený formulár.



Po úspešnom odoslaní formulára a uložení do databázy na zadaný email príde potvrdenie a kópia vyplnených informácií.