E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
a žiakov so zdravotným postihnutím
Ministerstvo školstva SR
( testovacia verzia elektronického formulára )

Informácie o projekte
1. Názov projektu
2. Zameranie projektu
3.a

Stručná charakteristika súčasného stavu

v oblasti, ktorá je predmetom navrhovaného projektu
(max. 350 slov, uviesť počet počítačov využívaných výlučne pre žiakov, počet žiakov, počet počítačov využívaných výlučne učiteľmi, počet učiteľov, počet učiteľov s príslušnými IKT kompetenciami )
3.b Počet žiakov zdravotne postihnutých:
Uveďte iba jednu číselnú hodnotu.
3.c Počet žiakov v hmotnej núdzi:
Uveďte iba jednu číselnú hodnotu.
3.d

Vyberte si typ projektu:3.e

Počet žiakov

3.f

Počet počítačov výlučne pre žiakov

4. Ciele, ktoré sa majú predkladaným projektom dosiahnuť
5. Popis projektu
(max. 500 slov)
6. Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia projektu
7. Časový harmonogram realizácie projektu
Rozpočet
8.
Rozpočet projektu :

Zdroj

Predpokladané
príjmy

Predpokladané výdavky

Spolu

z toho

Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

z toho

Mzdy

Poistné

Tovary a služby

Požadovaná dotácia MŠ SR
Zriaďovateľ
Vlastné zdroje realizátora projektu
Iné zdroje (napr. dary)
Spolu

Neoddeliteľnou prílohou rozpočtu je komentár k jednotlivým položkám príjmovej a výdavkovej časti.
Informácie o realizátorovi projektu
9. Druh školy

10. Región zriaďovateľa11. Zriaďovateľ
12. Názov školy
13. Adresa
14. Mesto
15. PSČ
16. Titul Meno Priezvisko
osoby zodpovednej za realizáciu projektu
17. Tel. číslo
s predvoľbou
18. Fax
s predvoľbou
19. Email
20. WWW stránka školy
ak existuje
21. Dátum:
Kliknutím na nasledujúce tlačidlo odošlete vyplnený formulár.Po úspešnom odoslaní formulára a uložení do databázy na zadaný email príde potvrdenie a kópia vyplnených informácií.